B.V. De Carambole AVG Privacy beleid

 

PRIVCACYBELEID van de B.V. De Carambole - versie 1.0

 

Dit Privacy beleid is conform de richtlijnen van de Algemene Verordening persoonsgegevens (AVG) en is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Stichting Werkgroep Oud-Castricum, nummer Kamer van Koophandel: 41238648 (hierna: “B.V. DE CARAMBOLE”) verwerkt van haar cliënten, vrijwilligers of andere geïnteresseerden.

 

Indien je lid of sponsor wordt van de B.V. DE CARAMBOLE, of om een andere reden persoonsgegevens aan de B.V. DE CARAMBOLE verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.

 

Wij adviseren je om het Privacy beleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

 

 

 

1. Verantwoordelijke

 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens en de bescherming daarvan is: B.V. De Carambole. De secretaris, als functionaris verantwoordelijk voor de gegevensbescherming is bereikbaar via secretaris@bvdecarambole.nl

 

 

 

2. Welke gegevens verwerkt de B.V. DE CARAMBOLE en voor welk doel

 

2.1 Persoonsgegevens van vrijwilligers

 

2.1.1 Als je als lid actief bent binnen de B.V. DE CARAMBOLE, dan worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 

 1. voor- en achternaam

 2. adresgegevens

 3. telefoonnummer

 4. e-mailadres

 5. bankrekeningnummer

 6. indien van toepassing: functie(s) als vrijwilliger

   
  2.1.2 De organisatie verwerkt de in sub 2.1.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

 1. je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het
  lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,

 2. je naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer wordt gebruikt voor het versturen van nieuws betreffende wedstrijden en voor informatie over de door de B.V. DE CARAMBOLE georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes. En de inning van contributies.

 3. B.V. DE CARAMBOLE kan – altijd in samenspraak en na toestemming daartoe – de naam van de leden publiceren op de website van de B.V. DE CARAMBOLE, met als doel om geïnteresseerden te informeren over leden die in de verschillende taakgroepen actief zijn;

 4. je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van het lidmaatschap gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de B.V. DE CARAMBOLE. Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de B.V. DE CARAMBOLE de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

 5. eerder gegeven toestemming om nieuwsbrieven en andere communicatiemiddelen te ontvangen blijven van kracht, tenzij hier bezwaar getekend wordt, zoals omschreven in paragraaf 4.

   
  2.2 persoonsgegevens van sponsors

  2.2.1 In het kader van jouw donateurschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 

 1. voor- en achternaam

 2. adresgegevens

 3. telefoonnummer

 4. e-mailadres

 5. bankrekeningnummer

   
  2.2.2 De organisatie verwerkt de in sub 2.2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

 1. je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en rekeningnummer wordt gebruikt voor het versturen van nieuws betreffende de biljartvereniging, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie, en de inning van de sponsorgelden.

 2. je naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het sponsorschap door de B.V. DE CARAMBOLE georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes;

 3. De B.V. DE CARAMBOLE verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende een periode van een jaar na de laatste donatie. Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de B.V. DE CARAMBOLE de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

 4. eerder gegeven toestemming om nieuwsbrieven en andere communicatiemiddelen te ontvangen blijven van kracht, tenzij hier bezwaar getekend wordt, zoals omschreven in paragraaf 4.

   
  2.3 Contact met andere geï
  nteresseerden

  2.3.1 Indien je via de website of telefonisch contact met de B.V. DE CARAMBOLE opneemt, worden zo mogelijk de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 

 1. voor- en achternaam

 2. adresgegevens

 3. e-mailadres

 4. telefoonnummer

   
  2.3.2 De organisatie verwerkt de in sub 2.3.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

 1. je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;

 2. De B.V. DE CARAMBOLE verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende een periode van een jaar na de ontvangst van jouw aanvraag, inschrijving of verzoek. Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de B.V. DE CARAMBOLE de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

   
  3. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

  3.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de B.V. DE CARAMBOLE passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
  3.2 Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.
  3.3 De B.V. DE CARAMBOLE zal de persoonsgegevens nimmer aan derden verkopen of gratis ter beschikking stellen voor commercië
  le doeleinden.

   

  4. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

  4.1 Via de ledenadministratie (penningmeester@bvdecarambole.nl) kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De B.V. DE CARAMBOLE zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de B.V. DE CARAMBOLE je verzoek niet inwilligt, zal zij dat altijd nader toelichten.
  4.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie (penningmeester@bvdecarambole.nl). De B.V. DE CARAMBOLE zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de B.V. DE CARAMBOLE je hiervan op de hoogte brengen.
  4.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop de B.V. DE CARAMBOLE je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de secretaris als verantwoordelijke voor de gegevensbescherming (secretaris@bvdecarambole.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.
  4.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan onze secretaris (secretaris@bvdecarambole.nl).

   

  5. Wijzigingen

  Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website van de B.V. DE CARAMBOLE (www.bvdecarambole.nl) bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

   

  Andijk, 30 juni 2018